Regulamin Serwisu BasenShop.pl

BasenShop.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie internetowej https://basenshop.pl/ (dalej jako „Sklep”). Sklep jest administrowany przez Dorotę Juchnowicz, przedsiębiorcę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Muzimer Shop” Dorota Juchnowicz, adres: Aleksandrów Łódzki, ul. Pabianicka nr 80c, 95-070, NIP: 7261280002, REGON: 473088793 („Sprzedający”).

Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedającym w sposób następujący:

1. Pod adresem e-mail: sklep@basenshop.pl;
2. Telefonicznie: 604 128 505; lub
3. Za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: https://basenshop.pl/kontakt

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie serwisu BasenShop.pl oznaczają:

a) Cena - określona w złotych polskich wartość wynagrodzenia brutto (tj. uwzględniająca podatek VAT) należnego Przedsiębiorcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową. Cena nie zawiera kosztów dostawy;
b) Klient – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawiera ze Sprzedającym Umowę;
c)  Kodeks Cywilny - ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1610, z późn. zm.);
d) Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
e) Konto – prowadzone w ramach Sklepu specjalne konto utworzone dla Użytkownika po dokonaniu rejestracji, dla którego przypisany został unikalny login i obejmujące dane wpisane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Posiadanie Konta umożliwia dostęp do funkcjonalności Konta i określonych Usług w ramach Serwisu, w tym w szczególności do historii i szczegółów Zamówień;
f) Produkt – opisana w Sklepie rzecz ruchoma stanowiąca przedmiot Umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym. Produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych;
g) Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
h) Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
i) Regulamin – niniejszy regulamin serwisu BasenShop.pl;
j) Sklep - strona internetowa należąca do Sprzedającego, znajdująca się w pod adresem https://basenshop.pl/, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks Usług dostępnych dla Użytkowników;
k) Sprzedający – Dorota Juchnowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Muzimer Shop” Dorota Juchnowicz, adres: Aleksandrów Łódzki, ul. Pabianicka nr 80c, 95-070, NIP: 7261280002, REGON: 473088793;
l) Umowa - umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedającego na rzecz Klienta Produktów wskazanych w Zamówieniu, za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe w tym koszty wysyłki, zawierana za pośrednictwem/przy wykorzystaniu Sklepu;
m) Umowa o Świadczenie Usług – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym, której przedmiotem jest świadczenie Usług udostępnianych w ramach Sklepu na warunkach określonych w Regulaminie;
n) Usługi - świadczone przez Sprzedającego dla Użytkowników w ramach Sklepu nieodpłatne usługi, w szczególności w zakresie prezentacji Produktów;
o) Ustawa - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344);
p) Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j.: Dz. U. Z 2020 r., poz. 287, z późn. zm);
q) Użytkownik - osoba fizyczna która korzysta ze Sklepu i określonych Usług, w tym Zarejestrowany Użytkownik;
r) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy na odległość, składane z wykorzystaniem Sklepu, określające Produkty, co do których Klient składa ofertę zawarcia Umowy kierowaną do Sprzedającego oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy;
s) Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik korzystający ze Sklepu, który dokonał rejestracji zgodnie z postanowieniami art. III ust. 2;

2. Niniejszy Regulamin stanowi wypełnienie obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy i określa ogólne warunki współpracy pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikami lub Klientami w ramach Sklepu, zakres i warunki świadczenia przez Sprzedającego na rzecz Użytkownika Usług, prawa i obowiązki Użytkowników oraz Sprzedającego i regulujący warunki zawarcia Umowy o Świadczenie Usług oraz Umowy.

3. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom i Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

4. Korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika, niezależnie, czy korzysta on ze Sklepu anonimowo, czy też po zalogowaniu do Konta, oznacza zaakceptowanie Regulaminu i zobowiązuje Użytkownika do przestrzegania postanowień Regulaminu. Dokonanie rejestracji Konta w Sklepie wymaga odrębnego odebrania potwierdzenia zapoznania się i akceptacji postanowień Regulaminu na zasadach wskazanych w art. III ust. 2 Regulaminu.

5. Uwagi i zapytania dotyczące Sklepu mogą być kierowane do Sprzedającego za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie w zakładce https://basenshop.pl/kontakt, telefonicznie pod numerem telefonu 604 128 505 oraz pod adresem e-mail: sklep@basenshop.pl.

6. Sprzedający zastrzega możliwość zmiany Usług świadczonych w ramach Sklepu, w tym poszerzenia katalogu Usług, a także do rozbudowania Sklepu o nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników, jednakże nie zmniejszające zakresu funkcjonalności Sklepu dla Użytkownika.

II. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu mają znaczenie dla poprawności jego funkcjonowania, prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślnie lub nieumyślnie), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność. Do pełnego korzystania z Usług niezbędne jest posiadanie:

a) urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu,
b) skrzynki e-mail,
c) przeglądarki Internetowej,
d) systemu operacyjnego.

2. Zmiana wymogów co do warunków technicznych niezbędnych do korzystania z Usług w ramach Sklepu nie stanowi zmiany Regulaminu w przypadku, gdy nie prowadzi do ograniczenia dotychczasowych funkcjonalności Sklepu.

3. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z wirusów, botów i innych podobnych programów komputerowych.

III. USŁUGI

1. W ramach Sklepu Przedsiębiorca świadczy nieodpłatnie następujące Usługi:

a) umożliwienie Klientom składanie Zamówień i zawieranie Umów;
b) umożliwienie Użytkownikom założenie i prowadzenie Konta;
c) prezentowanie treści dostępnych w Sklepie;
d) możliwość korzystania przez Użytkowników z opcji „Koszyk”.

2. Zarejestrowanie i korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu przez Użytkownika łącznie następujących kroków:

a) wypełnienie formularza rejestracyjnego;
b) zaakceptowanie postanowień Regulaminu oraz polityki prywatności dostępnej pod adresem https://basenshop.pl/content/2-polityka-prywatnosci.
c) kliknięcia przycisku „Zapisz”.

3. Umowa o Świadczenie Usług dotycząca Konta zostaje zawarta pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Konta wysłanego przez Sprzedającego na adres e-mail podany przez Użytkownika w ramach rejestracji. Usługa dotycząca Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość rezygnacji z Usługi Konta w każdej chwili poprzez przesłanie żądania w tym zakresie do Sprzedającego.

4. Przy korzystaniu z Usług, w tym przy składaniu Zamówień, rejestracji Konta oraz korzystania z opcji „Koszyk” Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych i aktualnych danych, aktualizacji danych w przypadku ich zmiany.

5. Użytkownik nie jest uprawniony do dostarczania danych o charakterze bezprawnym, w tym naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste.

6. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług Użytkownik powinien składać za pośrednictwem środków opisanych na wstępie Regulaminu. Złożone reklamacje powinny zawierać:

a) opis okoliczności dotyczących reklamacji;
b) żądanie Użytkownika;
c) dane kontaktowe Użytkownika.

7. Ustosunkowanie się przez Sprzedającego do reklamacji złożonych przez Konsumenta następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Ustosunkowanie się do reklamacji Użytkowników nie będących Konsumentami następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

IV. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. Informacje prezentowane w Sklepie stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, kierowane przez Sprzedającego do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu.

2. Główne cechy i opis każdego z Produktów dostępne są na stronie każdego Produktu dostępnego w Sklepie.

3. Sprzedający umożliwia składanie Zamówień na Produkty w Sklepie 24 godziny na dobę.

4. W celu zawarcia Umowy konieczne jest dokonanie następujących czynności przez Klienta, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a) dodanie Produktu do „Koszyka”;
b) Wybór rodzaju dostawy;
c) Wybór rodzaju płatności;
d) Wybór miejsca wydania Produktu;
e) Złożenie w Sklepie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

5. Kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia przez Klienta.

6. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie od Sprzedającego przesłane na adres e-mail podany w ramach Zamówienia.

7. Realizacja Zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie maksymalnie 7 dni od złożenia Zamówienia, chyba że Klient nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

8. Z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, w przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Sprzedawca informuje o tym Klienta za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres e-mail. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie dochodzi do zawarcia Umowy. Jeżeli Zamówienie, o którym mowa w niniejszym ust. 7 zostało wcześniej opłacone przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności.

9. W przypadku przekazania Zamówienia do realizacji, Sprzedawca zawiadamia o tym fakcie Klienta za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail. W momencie otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, między Sprzedawcą a Klienta dochodzi do zawarcia Umowy.

10. Jeżeli brak możliwości realizacji Zamówienia dotyczy wyłącznie czasu wysyłki podanego na karcie Produktu lub Produktów objętych Zamówieniem, Sprzedawca poinformuje Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail o możliwości dostarczenia Produktu w późniejszym terminie. W przypadku, jeżeli Klient zaakceptuje tak ustalony termin dostawy, ust. 9 powyżej stosuje się odpowiednio.

V. WARUNKI DOSTAWY PRODUKTÓW

1. Produkty są dostarczane przez firmę kurierską pod adresy znajdujące się na terytorium Polski.

2. Dostawa jest odpłatna - Klient ponosi koszty dostawy, które uzależnione są od wielkości i wagi Produktów objętych Zamówieniem. Więcej informacji o płatnościach i cenniku dostawy dostępne jest pod adresem: https://basenshop.pl/content/1-platnosci-i-cennik-dostaw.

3. Wysłanie Produktu następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla Zamówień złożonych z wielu Produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach Produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą Zawarcia Umowy, o której mowa w art. IV ust. 9 i obliczany jest w dniach roboczych.

4. Zakupiony Produkt jest wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Klienta rodzajem dostawy do wskazanego przez Klienta w Zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, w tym informacji o prawie odstąpienia od Umowy, Regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od Umowy.

5. Klient wyraża zgodę na wysłanie dokumentu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym na adres email podany w Zamówieniu.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Postanowienia tego artykułu VI. Dotyczą jedynie Klientów będących Konsumentami albo Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta.

2. Klienci będący Konsumentami albo Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta są uprawnieni do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, jego partii lub części.

3. Prawo odstąpienia od Umowy Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta wykonuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy („Oświadczenie”). Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy wystarczy wysłanie Oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

4. Oświadczenie może być złożone przez Klienta będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta w jakiejkolwiek formie, w szczególności na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca - w celu usprawnienia realizacji prawa odstąpienia od Umowy - rekomenduje złożenie Oświadczenia w sposób wskazany w ust. 5-8 poniżej.

5. Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może złożyć Oświadczenie w formie elektronicznej lub papierowej.

6. Jeżeli Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta wybierze złożenie Oświadczenia w formie elektronicznej, Klient powinien przesłać wiadomość na adres sklep@basenshop.pl, obejmującą:

a) imię i nazwisko Klienta;
b) adres e-mail oraz adres do korespondencji;
c) wyraźnie sprecyzowane oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;
d) określenie Produktu, którego dotyczy odstąpienie;
e) w przypadku gdy Klient jest Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta - kody PKD działalności gospodarczej prowadzonej przez takiego Klienta.

7. Jeżeli Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta wybierze złożenie Oświadczenia w formie papierowej, Klient może wypełnić formularz stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu dostępny pod adresem https://basenshop.pl/content/6-wzor-odstapienia-od-umowy.

8. Po otrzymaniu Oświadczenia, Sprzedający niezwłocznie informuje o tym fakcie Klienta.

9. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, Klient powinien odesłać Produkt Sprzedawcy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dokonania odstąpienia od Umowy wraz z gratisem (jeżeli taki został dołączony do Produktu). Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie Produktu, którego dotyczy odstąpienie, przed jego upływem. Odesłanie powinno nastąpić na adres: Aleksandrów Łódzki, ul. Pabianicka nr 80c.

10. Klient, o którym mowa w ust. 1 powyżej ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.

11. Zwrot płatności dokonanych przez Klienta, o którym mowa w ust. 1 powyżej następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu.

VII. REKLAMACJE PRODUKTÓW

1. W przypadku woli Klienta skorzystania z uprawnień przysługujących Klientowi w ramach gwarancji udzielonej przez producenta Produktu, Klient może wykonać uprawnienia gwarancyjne zgodnie z informacjami otrzymanymi od Sprzedawcy.

2. Zgodnie z art. 558 par. 1 kodeksu Cywilnego z wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Klientów będących Przedsiębiorcami.

3. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego wobec Klientów będących Konsumentami oraz Klientów będących Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta za sprzedany Produkt są określone w przepisach prawa, tj. odpowiednio:

a) w przypadku Produktów kupionych do dnia 31 grudnia 2022 roku, zasady odpowiedzialności Sprzedającego w razie stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej Produktu określają przepisy ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2022 roku;
b) w przypadku Produktów kupionych od dnia 1 stycznia 2023 roku zasady odpowiedzialności Sprzedającego w razie stwierdzenia niezgodności Produktów z Umową określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta, w szczególności art. 43a Ustawy o Prawach Konsumenta i następne.

4. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego względem pozostałych Klientów, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, są określone w przepisach Kodeksu Cywilnego i w dalszych postanowieniach tego artykułu VII.

5. Wszelkie reklamacje dotyczące Produktów Klient powinien składać za pośrednictwem środków opisanych na wstępie Regulaminu. Złożone reklamacje powinny zawierać:

a) opis okoliczności dotyczących reklamacji, w tym w miarę możliwości z uwzględnieniem dowodów wady (zdjęcia, nagrania);
b) żądanie Klienta;
c) dane kontaktowe Klienta.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku braku odpowiedzi Sprzedającego na reklamacje uważa się, że Sprzedawca uznał reklamację.

7. W przypadku Klientów będącymi Przedsiębiorcami:

a) Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy dokonane w tym trybie może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy;
b) odpowiedzialność Sprzedawcy, bez względu na podstawę prawną roszczenia Klienta, jest ograniczona do wysokości Ceny zapłaconej przez Klienta zgodnie z Umowy. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu utraconych korzyści zostaje umownie wyłączona.

VII.A REKLAMACJA PRODUKTU W ZWIĄZKU Z RĘKOJMIĄ (dotyczy Produktów sprzedanych do dnia 31 grudnia 2022 r.)

1. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem i rozpoznaje reklamacje z tego tytułu na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego dotyczących rękojmi za Produkt.

2. Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu Cywilnego, w razie stwierdzenia wady Produktu, Klient, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
b) żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

3. Klient, o którym mowa w ust. 1, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

VII.A REKLAMACJA PRODUKTU W ZWIĄZKU Z NIEZGODNOŚCI PRODUKTU Z UMOWĄ (dotyczy Produktów sprzedanych od dnia 1 stycznia 2023 r.)

1. W przypadku gdy sprzedany Produkt jest niezgodny z zawartą Umową, Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta i rozpoznaje reklamacje z tego tytułu na podstawie przepisów Ustawy o Prawach Konsumenta dotyczących niezgodności towaru z Umową.

2. W razie niezgodności Produktu z Umową, Klient, o którym mowa w ust. 1 powyżej może żądać naprawy Produktu lub wymiany. Jeżeli doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może:

a) wymienić Produkt, gdy Klient żądał naprawy, lub
b) naprawić Produkt, gdy Klient żądał wymiany.

Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedającego uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z Umową, wartość Produktu zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową.

3. W razie stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową, Klient, o którym mowa w ust. 1 może żądać obniżenia ceny albo zwrotu ceny z powodu odstąpienia od Umowy, jeżeli:

a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową;
b) Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową;
c) brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową;
d) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 2 powyżej;
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

4. Obniżona cena pozostaje w takiej proporcji do ceny Produktu, w jakiej wartość Produktu zgodnego z Umową zostaje do wartości Produktu niezgodnego z Umową. Sprzedawca zwraca Klientowi kwotę należną w ramach obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.

5. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową jest istotny.

VIII. PRAWA AUTORSKIE

1. Wyłączne prawa autorskie do Sklepu, kodu źródłowego należą do Sprzedającego i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2033 r. poz. 2509).

IX. DANE OSOBOWE

1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://basenshop.pl/content/2-polityka-prywatnosci.

X. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW (Dotyczy Klientów będących Konsumentami)

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klientów będących Konsumentami z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2. Klienci mogą także skorzystać z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/.

XI. ZMIANY REGULAMINU

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie w zakresie zgodnym z obowiązującym prawem, zwłaszcza w przypadku zaistnienia przyczyn związanych z technicznym lub merytorycznym aspektem funkcjonowania Sklepu.

2. O zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Sklepie na co najmniej 7 dni przed dniem wejścia zmian w życie.

3. Do Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu w brzmieniu przyjętym na dzień zawarcia tych Umów.

4. Użytkownik, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług dotyczącej Konta ze skutkiem natychmiastowym do czasu wejścia w życie zmian Regulaminu. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na zmianę Regulaminu.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

2. Prawem właściwym dla umów zawartych w ramach Sklepu pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym, których przedmiotem są Usługi świadczone przez Sprzedającego jest prawo polskie.

3. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

4. Jeżeli jakiekolwiek istniejące lub przyszłe postanowienie lub część postanowienia Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne w całości lub części z dowolnego powodu obecnie lub w przyszłości, jego nieważność lub niewykonalność nie ma wpływu na wykonalność pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin będzie interpretowany zgodnie z przepisami prawa tak, jakby niewykonalne postanowienie nigdy nie było w nim zawarte.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.12.2023 roku.