ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [należy wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy _________(*):

Data zawarcia umowy/odbioru(*)Imię i nazwisko konsumenta(-ów)Adres konsumenta(-ów)Konsument może załączyć dokumenty dotyczące sprzedaży, w tym paragon/fakturę VAT. Brak takiego załączenia nie powoduje bezskuteczności oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.